Algemene afsprakenOuderenopvang Roden werkt met zorgovereenkomsten. 
Hierin staan afspraken vermeld waar alle bezoekers zich aan dienen te houden wanneer ze in de dagbesteding aanwezig zijn. Wanneer er sprake is van schending, wordt de volgende procedure gehandhaafd: 

In gesprek
Wanneer de gedragscode wordt geschonden wordt vaak als eerste besloten om hierover in gesprek te gaan. De betreffende persoon heeft de mogelijkheid om zijn/haar verhaal te doen. Naar aanleiding van het gesprek kan er besloten worden om iemand voor een bepaalde of onbepaalde tijd te laten vertrekken uit de dagbesteding. Er wordt gekeken naar eventuele eerdere voorvallen en op basis daarvan wordt een besluit genomen.
 
De rol van de leiding
De leiding bepaald wat de consequenties zijn bij het schenden van de gedragscode en heeft daarbij de mogelijkheid om iemand te verzoeken om de dagbesteding te verlaten. Bij het niet vertrekken op verzoek van de leiding, wordt de politie ingeschakeld wegens het leveren van overlast. 

 

De Gedragscode: 


Wij willen graag dat de bezoekers van Ouderenopvang Roden tevreden zijn over de komst bij de dagbesteding. Ook vinden we het belangrijk dat de begeleiders, stagiaires en vrijwilligers met plezier hun werk kunnen doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. Ouderenopvang Roden wil dat deze gedragscode meer is dan een mondelinge afspraak. Daarom wordt deze gedragscode ook papier gezet, doormiddel van een overeenkomst.

Alle begeleiders, vrijwilligers, stagiaires en bezoekers dienen zich aan deze gedragscode te houden wanneer ze in de dagbesteding aanwezig zijn. Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden, die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden met de direct leidinggevende.

 
Respect en gelijkwaardigheid
Ouderenopvang Roden vindt het belangrijk dat haar bezoekers hun leven zoveel mogelijk op een door hen gewenste manier vorm kunnen geven. De medewerkers zullen de bezoekers vanuit hun deskundigheid daarbij ondersteunen. Samen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar overeenstemming met respect voor de keuzes die daarbij worden gemaakt.
Tevens hebben bezoekers onderling respect voor elkaar, de keuzes die gemaakt worden en voor elkaars situatie. Iedereen is in de dagbesteding gelijkwaardig aan elkaar en wordt op dezelfde manier benadert en gerespecteerd.
 
Discriminatie
Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond ook, is niet toegestaan.
 
Intimidatie
Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is verboden. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het ongevraagd lastig vallen. 

Diefstal
In geval van diefstal van bedrijfseigendommen of eigendommen van bezoekers dient er melding te worden gedaan bij de direct leidinggevende.

Klachtenbehandeling
Mochten bezoekers of hun persoonlijke vertegenwoordiger klachten hebben, dan kunnen ze deze bespreken met de persoon die het betreft. Ook kan de klacht worden besproken met de leidinggevende die op dat moment aanwezig is. Deze zal er naar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen.
 
Vervoer
Bij het gebruik van de Vor-bus, dient u zich tevens te gedragen volgens de gedragscode die in de dagbesteding wordt gehandhaafd.
Wanneer de chaffeurs van de VOR (vervoer ouderen Roden), aangeven dat de regels worden geschonden, kan er overgegaan worden tot uitzetting uit de bus en niet meer mogen meereizen met de busritten naar de dagbesteding. 
 
Overige gedragsregels
Verder gelden voor de begeleiding, stagiaires, vrijwilligers en bezoekers de volgende gedragsregels:
Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen kunnen worden. Gelukkig is er zelden sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om uitzonderlijke situaties. Niettemin vindt Ouderenopvang Roden het van belang hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van onze bezoekers, hun relaties en medewerkers. Laten we vraaggericht en respectvol met elkaar omgaan. Dan is er heel veel mogelijk.