Huisregels

Ouderenopvang Roden werkt met zorgovereenkomsten. 
Hierin staan afspraken vermeld waar alle deelnemers zich aan dienen te houden wanneer ze in de dagopvang aanwezig zijn. Wanneer er sprake is van schending van de regels, geldt de volgende procedure: 

In gesprek
Wanneer de gedragscode wordt geschonden wordt vaak als eerste besloten om hierover in gesprek te gaan. De betreffende persoon heeft de mogelijkheid om zijn/haar verhaal te doen. Naar aanleiding van het gesprek kan er besloten worden om iemand voor een bepaalde of onbepaalde tijd te laten vertrekken uit de dagopvang. Er wordt gekeken naar eventuele eerdere voorvallen en op basis daarvan wordt een besluit genomen.

De rol van de leiding van de dagbesteding
De leiding bepaalt wat de consequenties zijn bij het schenden van de gedragscode en heeft daarbij de mogelijkheid om iemand te verzoeken om de dagopvang te verlaten. Bij het niet vertrekken op verzoek van de leiding, wordt de politie ingeschakeld wegens het leveren van overlast. 

De Gedragscode: 

Ouderenopvang Roden heeft als doel dat de bezoeker tevreden is en zich veilig voelt tijdens deaangeboden ondersteuning en begeleiding. Ook vinden we het belangrijk dat de professionals,stagiaires en vrijwilligers met plezier hun werk kunnen doen.

De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. Ouderenopvang Roden wil dat deze gedragscode meer is dan een mondelinge afspraak. Daarom wordt deze gedragscode ook op papier gezet, doormiddel van een overeenkomst. Alle betrokkenen dienen zich volgens deze gedragscode te gedragen tijdens uitvoering van de begeleiding. Wanneer er desondanks situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden, die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen dezealtijd besproken worden met de direct leidinggevende.

Respect en gelijkwaardigheid
Ouderenopvang Roden vindt het belangrijk dat de bezoeker(s) hun eigen leven zoveel mogelijk op een door hen gewenste manier vorm kunnen geven. De medewerkers zullen de bezoeker(s) vanuit hundeskundigheid daarbij ondersteunen. Samen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar overeenstemming metrespect voor de keuzes die daarbij worden gemaakt.

In de dagopvang hebben de bezoeker(s) onderling respect voor elkaar, de keuzes die gemaakt worden en voor elkaars situatie. Iedereen is in de dagopvang gelijkwaardig aan elkaar (wordt op dezelfde manierbenadert en gerespecteerd).

Discriminatie
Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grondook, is niet toegestaan.

Intimidatie
Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is verboden.
Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordtniet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen.
Verder is handtastelijkheid niet toegestaan, evenals het ongevraagd lastig vallen.

Diefstal
In geval van diefstal van bedrijfseigendommen of eigendommen van bezoeker(s) dient er melding teworden gedaan bij de direct leidinggevende.
Er wordt aangifte gedaan en er volgt een politieonderzoek.
Tijdens het onderzoek wordt eventueel een medewerker of bezoeker verzocht tijdelijk te vertrekken uit dedagopvang. In eerste instantie voor de duur van drie weken.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen worden genomen. Ouderenopvang Roden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het missen/verdwijnen vanpersoonlijke eigendommen.

Klachtenbehandeling
Mochten bezoekers of hun persoonlijke vertegenwoordiger klachten hebben, dan kunnen ze dezebespreken met de persoon die het betreft. Ook kan de klacht worden besproken met de leidinggevende die op dat moment aanwezig is. Deze zal er naar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen.Ouderenopvang Roden beschikt over een externe klachtencommissie. De externe klachtencommissie is terug te vinden op de website: www.ouderenopvang-roden.nl/klachtenprocudere/

Vervoer
Bij het gebruik van de VOR-bus of een personenauto van de professional, dient u zich ook tegedragen volgens de gedragscode die in deze overeenkomst wordt gehandhaafd. Wanneer de chauffeurs van de VOR (Vervoer Ouderen Roden) of van de professional aangeven dat de regelsworden geschonden, kan er overgegaan worden tot uitzetting uit de bus of auto en niet meer mogenmeereizen.

Medictiebeleid
Ouderenopvang Roden dient geen medicatie toe aan de bezoeker van de dagopvang.
Wel wordt de bezoeker herinnert (wekkerfunctie) aan inname en wordt medicatie alsnog aangereikt. Wanneer de medicatie inname een probleem vormt binnen de dagopvang, wordt er samengewerkt met de desbetreffende thuiszorginstelling van de bezoeker. De thuiszorg komt dan langs op één van delocaties om de medicatie verder te verzorgen rondom de bezoeker.

Meldcode huiselijk geweld.
Ouderenopvang Roden hanteert een meldcode huiselijk geweld. Wanneer Ouderenopvang Rodenvermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld, wordt de meldcode gehandhaafd. Ouderenopvang Rodenheeft een meldplicht en kan advies vragen of melding maken bij Veilig Thuis in het geval vanzorgwekkende situaties.

Overige gedragsregels
Voor de professional, stagiaires, vrijwilligers en bezoeker(s) gelden de volgende gedragsregels:

  • Het is verboden te roken in de ruimte waar de begeleiding/ondersteuning wordt geboden.
  • Het is verboden drugs te gebruiken.De professional biedt geen ondersteuning en begeleiding aan in woningen waarslag-, steek- of vuurwapen aanwezig zijn.
  • Honden en katten zijn niet aanwezig in de omgeving waar de begeleiding/ondersteuningwordt aangeboden. Tenzij dit positief effect heeft op de ondersteuning en begeleiding.

In- en uitsluitingsprocedure
Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een groep met diversiteit aan mensen goed functioneert in één ruimte. Ouderenopvang Roden streeft ernaar om de diversiteit aan bezoekers en problematieken, samen te brengen tot een passend geheel waarbij iedereen zich thuis voelt, veilig voelt en zichzelf kan zijn. Om dat te realiseren, maakt Ouderenopvang Roden gebruik van in- en uitsluitingscriteria. Deze zijn terug te vinden op onze website of kunt u bij de begeleiding naar vragen.Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen kunnenworden. Gelukkig is er zelden sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om uitzonderlijke situaties.Niettemin vindt Ouderenopvang Roden het van belang hierover duidelijk te zijn met het oog op deveiligheid van alle betrokkenen. Laten we vraaggericht en respectvol met elkaar omgaan. Dan is er heelveel mogelijk.

Eigen bijdrage maaltijd
Voor de bezoekers die de ochtend of hele dag komen is de eigen bijdrage voor de maaltijd een verplichte bijdrage en is het mee eten van de warme maaltijd een onderdeel van de bezoeken aan onze dagopvang. Wanneer u een achterstand heeft in de maandelijkse betaling van de maaltijden, kan dit leiden voor uitsluitsel van de dagopvang.

Ongewenst seksueel gedrag
Wanneer er sprake is van ongewenst seksueel gedrag fysiek of mentaal kan er overgegaan worden op uitsluitsel. Dit geld voor alle partijen. Tevens wordt (seksueel) grensoverschrijdend gedrag gemeld bij het IGJ (inspecties gezondheidszorg en jeugd) en de gemeente Noordenveld. 

Langdurige afwezigheid
Wanneer er sprake is van langdurige afwezigheid (vanaf vier weken) door ziekte, opname of andere redenen, wordt de dagopvang stopgezet en kan de dagopvang geen garantie bieden op het opnieuw plaatsen van de bezoeker.