Privacyverklaring

Ouderenopvang Roden, gevestigd aan Rietdekker 9B 9301 BC Roden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Jolanda Hummel & Marije Huysman
Ouderenopvang Roden. 
Rietdekker 9B 9301 BC Roden

www.ouderenopvang-roden.nl
T 050 208 68 88

Jolanda Hummel en Marije Huysman zijn Functionaris Gegevensbescherming van Ouderenopvang Roden. Zij zijn te bereiken via info@ouderenopvang-roden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ouderenopvang Roden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over activiteiten die plaats vinden onder de naam van Ouderenopvang Roden. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ouderenopvang Roden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bezoeken, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. 
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor Familienet en zo nauw contact te houden met de begeleiding van Ouderenopvang Roden. 
  • Om de bezoeken bij Ouderenopvang Roden te kunnen declareren bij de gemeenten of verpleeghuizen. 

Ouderenopvang Roden verwerkt tevens persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor ons kwaliteitskeurmerk, zorgkantoor en het contract met de gemeenten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ouderenopvang Roden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Fiscale gegevens (omtrent betalingen), worden zeven (7) jaar bewaard. 
  • Persoonsgegevens worden vijftien (15) jaar bewaard

Dossiers van overleden volwassenen moeten twintig jaar bewaard blijven, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling/begeleiding of het overlijden. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Ouderenopvang Roden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit ten goede komt van de begeleiding die wij u bieden. 

Wanneer wij gegevens met derden delen zullen wij dit in overleg doen met u en zullen wij dit schriftelijk laten ondertekenen door de deelnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger middels een formulier ‘toestemmingsverklaring’, en voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ouderenopvang Roden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ouderenopvang Roden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, per post of in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ouderenopvang-roden.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ouderenopvang Roden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de directie van Ouderenopvang Roden. Als dit niet haalbaar is kunt ook contact opnemen met een extern bureau, zie voor meer informatie “de klachtenprocedure” op onze website: www.ouderenopvang-roden.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ouderenopvang Roden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de directie van Ouderenopvang Roden via; info@ouderenopvang-roden.nl of telefonisch via; 050 208 68 88. 

Ouderenopvang Roden heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

  • Alle begeleiders hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen de 1e contactpersoon, medewerkers, directie en stagiaires hebben toegang tot het dossier van de deelnemer(s).  
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de begeleiding voor onze deelnemers worden in het dossier opgeslagen. 
  • Alle gegevens worden achter slot opgeborgen, zowel schriftelijke gegevens als de externe harde schijf. 
  • Alle gegevens op Familienet vallen onder de privacyverklaring die Familienet hierover heeft opgesteld:  https://www.familienet.nl/tos.html