Klachtenprocedure

Heeft u een klacht?

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is iedere aanbieder die een voorziening levert (waar in een verordening van de gemeenteraad is vastgesteld dat daarvoor een klachtenregeling vereist is), verplicht een klachtenregeling voor de afhandeling van klachten van bezoekers te treffen.

Als u een klacht heeft zijn er twee paden die u kunt bewandelen.

1.

Maak de klacht -voor zover dit mogelijk en gewenst is -eerst bespreekbaar met de persoon of personen tot wie de klacht zich richt/op wie de klacht betrekking heeft of diens leidinggevende(n). 

Maak een afspraak met de eigenaren (Jolanda Hummel & Marije Huysman) om de klacht te bespreken. Neem eventueel iemand die u vertrouwt mee naar dit gesprek. 

Als het ongenoegen niet is weggenomen, dan wel indien zich de situatie voordoet dat u zich niet rechtstreeks tot de dagopvang wilt wenden, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie door op https://erisietsmisgegaan.nl/onvrede-melden/ het formulier in te vullen.  

Bij het indienen van een klacht kan de bezoeker of diens vertegenwoordiger beroep doen op ondersteuning van de klachtenfunctionaris van erisietsmisgegaan.nl. Deze ondersteuning bestaat uit het bijstaan van de klager bij het formuleren van de klacht.

2.

Dien direct, zonder tussenkomst van Ouderenopvang Roden een klacht in bij de klachtencommissie door op https://erisietsmisgegaan.nl/onvrede-melden/, het klachtenformulier in te vullen. 

Bij het indienen van een klacht kan de bezoeker of diens vertegenwoordiger beroep doen op ondersteuning van de klachtenfunctionaris van erisietsmisgegaan.nl. Deze ondersteuning bestaat uit het bijstaan van de klager bij het formuleren van de klacht.

Wilt u meer informatie?

Erisietsmisgegaan.nl ondersteunt u, geheel onafhankelijk, bij een klachtenprocedure in het komen tot een oplossing door te adviseren, mee te denken, te bemiddelen of een oordeel te geven. Het Klachtenreglement erisietsmisgegaan.nl voor zorgaanbieders vallend onder de Wmo is hier te vinden: https://erisietsmisgegaan.nl/wp-content/uploads/2022/12/2023-Klachtenregeling-Wkkgz.pdf

Op www.erisietsmisgegaan.nl staat meer informatie over hoe u een klacht kunt oplossen of u kunt per mail of telefonisch contact opnemen. 

Telefoonnummer:
+31 (0) 35 20 31 585

Emailadres:
info@erisietsmisgegaan.nl

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ (Landelijk Meldpunt Zorg), ga naar www.igj.nl