PrivacyverklaringPrivacyverklaring
Ouderenopvang Roden
 
Ouderenopvang Roden, gevestigd aan Rietdekker 9B 9301 BC Roden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Jolanda Hummel & Marije Huysman
Ouderenopvang Roden. 
Rietdekker 9B 9301 BC Roden
 
http://www.ouderenopvang-roden.nl
T 050 208 68 88
 
Jolanda Hummel en Marije Huysman zijn Functionaris Gegevensbescherming van Ouderenopvang Roden Zij zijn te bereiken via info@ouderenopvang-roden.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Ouderenopvang Roden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over activiteiten die plaats vinden onder de naam van Ouderenopvang Roden. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ouderenopvang Roden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Godsdienst of levensovertuiging 
- Gezondheid
- Burgerservicenummer (BSN)
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ouderenopvang Roden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
Ouderenopvang Roden verwerkt tevens persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor ons kwaliteitskeurmerk, zorgkantoor en het contract met de gemeenten.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ouderenopvang Roden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
Dossiers van overleden volwassenen moeten twintig jaar bewaard blijven, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling/begeleiding of het overlijden. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Ouderenopvang Roden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit ten goede komt van de begeleiding die wij u bieden. 
 
Wanneer wij gegevens met derden delen zullen wij dit in overleg doen met u en zullen wij dit schriftelijk laten ondertekenen door de deelnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger middels een formulier ‘toestemmingsverklaring’, en voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ouderenopvang Roden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ouderenopvang Roden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, per post of in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ouderenopvang-roden.nl
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ouderenopvang Roden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ouderenopvang Roden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ouderenopvang-roden.nl
 
Ouderenopvang Roden heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: